VEKALETNAME

Vekaletname, Avukat ile Müvekkili arasındaki ilişkiyi gösterir resmi belgedir. Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi için Avukat ile Müvekkili arasındaki vekalet ilişkisini gösterir vekaletname bulunması zaruridir. Avukata verilecek vekaletname Noterde (veya Yurt dışında konsolosluklarda) düzenlenmelidir.
Vekalet bilgilerimiz aşağıda sunulmakla birlikte vekaletname çıkarılmadan önce tarafımızla irtibata geçilmesini önemle rica ederiz.

VEKALET BİLGİLERİ: AVUKAT SADİN KOÇ
Adres : Nailbey Mah. Vali Fahri Bey Cad. No:1 Huzur İş Merkezi Kat:3/7 MERKEZ/ELAZIĞ

Vekalet Türü : Genel Dava Vekaleti (Boşanma, İsim değiştirme v.b. haricindeki icra takipleri ile davalar için)

Yetkiler : Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, iflas talebi, tahkim ve hakem sözleşmesi imzalama, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifi ve bunlara muvafakat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına müracaat, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etmeye, çek bedellerini tahsile, çekleri cirolamaya, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapmaya, banka sorumluluk bedelini tahsile, adıma uzlaştırmacı/arabuluculuğa müracaat etmeye birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Vekalet Türü : Boşanma Davası Vekaleti

Yetkiler : Eşim …………………………..’in bana karşı açtığı ve/veya açacağı boşanma davası ile benim ona karşı açtığım ve/veya açacağım boşanma davası veya diğer bilumum davalardan dolayı, ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Gerekli Belgeler :
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı yada pasaport gibi geçerli bir resmi kimlik ibraz etmek zorundadırlar.
Boşanma vekaletnamesi için ayrıca en az iki adet fotoğraf gerekmektedir.
Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise düzenlenen ülke noterleri marifeti ile düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

BANKA HESAP ve IBAN BİLGİLERİMİZ ;
İBAN NO :
Bize ulaşınız...


Bu sitede paylaşılan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, yazılı izin alınmaksızın kullanımı yasaktır. Ayrıca sitede paylaşılan bilgiler Avukatlık Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.
Tüm hakları saklıdır. Sadin KOÇ Hukuk Bürosu © 2017